APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Aplikant-Zbigniew-Drabik-428x471.jpg

Zbigniew Drabik

aplikant radcowski przy OIRP Kraków.
e-mail: zbigniew.drabik@tpg.net.pl

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie postępowań sądowych, rejestrowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Uczestniczy także w obsłudze prawnej osób fizycznych polegającej m. in. na reprezentacji klientów przed sądami, organami administracji oraz organami egzekucji.
Z kancelarią TPG współpracuje od 2017 roku. Przed rozpoczęciem zatrudnienia w kancelarii TPG doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając praktyki w sądach oraz współpracując z kancelariami radców prawnych oraz biurem syndyka. Angażował się także w działalność podmiotów świadczących usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo (2015).

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

Przykładowe doświadczenie:

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych z branży górnictwa i hutnictwa,
  • obsługa stowarzyszeń oraz organizacji rzemieślniczych,
  • reprezentacja w procesach dotyczących nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie,
  • obsługa prawna postępowań upadłościowych spółdzielni mieszkaniowych,
  • obsługa prawna postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • reprezentacja wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń przeciwko członkom organów spółek kapitałowych,
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych,
  • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS