APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Aplikant-Anna-Czornik-428x471.jpg

Anna Czornik

aplikant radcowski przy OIRP Kraków.
e-mail: anna.czornik@tpg.net.pl
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego, członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda.
Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie postępowań sądowych, rejestrowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, na wszystkich etapach współpracy, rozpoczynając od analizy stanu przedsiębiorstwa lub sprawy, kontaktu z klientem, poprzez zainicjowanie nieformalnego postępowania, postępowanie sądowe, aż do bieżącego wsparcia w ramach codziennych problemów.
Zaangażowana w precedensowe projekty restrukturyzacyjne, audyty oraz złożone procesy cywilne.
Z kancelarią TPG współpracuje od 2015 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelariach i działach prawnych podmiotów polskich i zagranicznych.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2014) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku zarządzanie (2015), a także słuchacz studiów podyplomowych z doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2016). Stypendystka na University of Groningen w Holandii (2013).

Osiągnięcia:

Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Tytuł najlepszego negocjatora Turnieju Negocjacyjnego Aplikantów Radcowskich 2017.
Ćwierćfinalistka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2017.
Laureat Call for Papers w ramach III Polskiego Kongresu Restrukturyzacyjnego.

Języki:

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Przykładowe doświadczenie:

 • doradztwo w restrukturyzacji spółki z branży budowlanej, w tym przygotowanie precedensowego wniosku restrukturyzacyjnego, propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego w ramach postępowania układowego, w którym przyjęto jeden z pierwszych układów w Polsce na bazie Prawa restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo w restrukturyzacji spółek z grupy kapitałowej w branży telekomunikacyjnej;
 • doradztwo w restrukturyzacji spółek z grupy kapitałowej z branży deweloperskiej;
 • udział w audycie spółki z branży energetycznej z zakresu audytu korporacyjnego, istotnych umów, zarządzania informacją, własnością intelektualną i IT oraz audytu nieruchomości.
 • opracowanie i doradztwo w zakresie modelu i strategii prowadzenia działalności, dywersyfikacji ryzyka, przy najlepszym zabezpieczeniu interesów gospodarczych osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców;
 • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu komercyjnych lokali w obiektach wielkopowierzchniowych oraz obsługa procesu ich komercjalizacji;
 • przygotowanie sporu spółki z branży budowlanej w obszarach dot. przesyłania i magazynowania gazu ziemnego i budownictwa inżynieryjnego;
 • udział w sporze przed sądem arbitrażowym;
 • udział w sporach spółki z branży handlowej w zakresie nieuczciwej konkurencji;
 • udział w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji;
 • obsługa przedsiębiorcy w postępowaniu przed Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
 • udział w prowadzeniu postępowania przeciwko Skarbowi Państwa, w tym przygotowanie sporu z zakresu deliktu legislacyjnego.

Publikacje:

 • A. Czornik, B. Groele, Dobre praktyki w restrukturyzacji [w:] Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, Wyd. C.H. Beck 2016; data publikacji: cze 2016
 • A. Czornik, E. Tkaczuk, Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji, Doradca restrukturyzacyjny, nr 4 [2/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych; data publikacji: cze 2016
 • A. Czornik, P. Koczwara, Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela, zagadnienia praktyczne, Doradca restrukturyzacyjny, nr 6 [4/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych; data publikacji: gru 2016

Nieopublikowane:

 • Artykuł pt. Administrator zastawu w postępowaniu odrębnym wobec emitentów obligacji wyróżniony w Call for Papers III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego; data wyróżnienia: cze 2016