DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-1-428x471.jpg

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno w zakresie inwestycji opartych o akcje lub udziały, jak i inwestycje o charakterze dłużnym (w szczególności obligacje i pożyczki). Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych, jak i podmiotów poszukujących finansowania. Kancelaria posiada również duże doświadczenie w doradztwie w szczególności spółkom publicznym (w tym notowanym na GPW), funduszom typu private equity / venture capital oraz domom maklerskim, a także indywidualnym inwestorom dokonującym transakcji na rynku kapitałowym.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w szczególności w następującym zakresie:

Rynek kapitałowy

 1. Obsługa IPO (initial public offering).
  • Obsługa spółek oraz domów maklerskich w zakresie publicznych emisji akcji i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW)
   oraz alternatywnym systemie obrotu (New Connect).
  • Przygotowywanie dokumentacji emisyjnej, w tym uchwał emisyjnych oraz części prawnych prospektów emisyjnych,
   oraz dostosowywanie dokumentów korporacyjnych do specyfiki publicznego rynku kapitałowego.
 2. Emisja obligacji.
  • Obsługa emitentów oraz domów maklerskich w zakresie publicznych i niepublicznych emisji obligacji, w tym obligacji zabezpieczonych.
  • Opracowywanie warunków emisji i uchwał emisyjnych, a także w zależności od założeń danej emisji dokumentacji związanej z zabezpieczeniami
   i ustanowieniem administratora zabezpieczeń.
 3. Obsługa działalności spółek publicznych i inwestorów na rynku kapitałowym.
  • Doradztwo w zakresie obowiązków dotyczących spółek publicznych oraz inwestorów dokonujących transakcji na rynku kapitałowym.
  • Doradztwo w zakresie procedur dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji na rynku regulowanym.
  • Obsługa specyficznych transakcji dokonywanych na rynku publicznym, takich jak nabywanie akcji własnych przez spółki publiczne.
  • Reprezentowanie Klientów i doradztwo w postępowaniach przed KNF.
  • Doradztwo inwestorom w zakresie zagadnień związanych z zakazem wykorzystywania informacji poufnych (insider dealing).
  • Doradztwo we wszelkich aspektach regulacji rynku kapitałowego.

Obsługa transakcji poza rynkiem zorganizowanym

 1. Obsługa private equity / venture capital.
  • Obsługa inwestycji w spółki w pełnym zakresie, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz opcji wyjścia z inwestycji.
 2. Obsługa M&A.
  • Obsługa przejęć i nabywania przedsiębiorstw, zarówno w formie nabywania kontrolnego pakietu akcji lub udziałów (share deal),
   jak i nabywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (asset deal).
  • Obsługa fuzji spółek.
 3. Due diligence.
  • Przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence) w ramach przygotowywania wszelkich inwestycji i transakcji, w tym inwestycji typu private equity oraz transakcji typu M&A.
 4. Postępowania antymonopolowe.
  • Przygotowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w związku z planowanymi transakcjami M&A (zgłoszenie zamiaru koncentracji).

Przekształcenia spółek

 • Pełna obsługę prawną w zakresie przekształcenia spółek, łączenia się spółek oraz podziałów spółek.
 • Łączenie się spółek z udziałem spółki publicznej.

Obsługa korporacyjna w zakresie prawa spółek

 1. Zakładanie spółek.
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności.
  • Przygotowywanie projektu umowy spółki lub statutu oraz innych dokumentów związanych z zakładaniem spółek osobowych i kapitałowych.
  • Przeprowadzanie procedury rejestracyjnej w KRS.
 2. Bieżąca obsługa korporacyjna.
  • Przygotowywanie zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia.
  • Sporządzanie projektów uchwał.
  • Reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach.
 3. Spory korporacyjne.
  • Doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych pomiędzy akcjonariuszami i wspólnikami.
 4. Likwidacja spółek.
  • Obsługa procedur zakończenia działalności spółki, jej likwidacji, podziału majątku i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.
 5. Postępowania przed sądem rejestrowym.
  • Przygotowywanie dokumentów do postępowań rejestracyjnych przed sądem rejonowym celem dokonania wpisu lub zmian wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
  • Reprezentowanie spółki w tych postępowaniach.

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych

 • Przy doborze optymalnych rozwiązań dla swoich klientów w zakresie inwestycji i transakcji kapitałowych, Kancelaria bierze pod uwagę aspekty podatkowe poszczególnych rozwiązań, w tym obowiązujące ustawodawstwa podatkowe oraz planowane zmiany w tym zakresie, a także stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, a ponadto umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.