Hawe Telecom – precedensowe i doniosłe orzeczenie

Na skutek zażalenia przygotowanego pod kierownictwem Partnera Kancelarii Adwokata Bartosza Groele  przez zespół Kancelarii TPG (adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Agnieszka Kunisz, r.pr. Wojciech Młocek) w dniu 15.01.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec spółki Hawe Telekom i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jest to bez wątpienia precedensowe i doniosłe orzeczenie, które może znacząco wpłynąć na całokształt praktyki orzeczniczej w sprawach restrukturyzacyjnych. Więcej szczegółów przekażemy po publikacji uzasadnienia postanowienia.

UNCITRAL

W dniach 10-14 grudnia 2018 roku Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele reprezentuje Polskę z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 54 sesji V Grupy Roboczej UNCITRAL (Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego) w Wiedniu.

15 listopada 2018 r – posiedzenie jawne przed Sądem Najwyższym


W dniu 15 listopada 2018 r . Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz radca prawny Małgorzata Sawa uczestniczyli w posiedzeniu jawnym przed Sądem Najwyższym w przedmiocie pytania prawnego zadanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w związku z istotną wątpliwością towarzyszącą kwestii wspólności majątkowej małżeńskiej w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec tzw. konsumentów. W sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą III CPZ 59/18 Sąd Najwyższy rozważał, czy od­po­wied­nie sto­so­wa­nie prze­pi­su art. 124 ust. 1 usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we w po­stę­po­wa­niu wo­bec osób fi­zycz­nych nie­pro­wadzących dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej ozna­cza, iż z dniem ogło­sze­nia upa­dło­ści jed­ne­go z mał­żon­ków, je­że­li mał­żon­ko­wie po­zo­sta­wa­li w ustro­ju wspól­no­ści ma­jąt­ko­wej, ca­ły ma­ją­tek wspól­ny mał­żon­ków wcho­dzi do ma­sy upa­dło­ści, a je­go po­dział jest nie­do­pusz­czal­ny.

Pytanie prawne Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy sformułował w ramach postępowania upadłościowego X GUp 767/17, w którym osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej reprezentuje doradca restrukturyzacyjny Jarosław Mrożek, jednakże rozstrzygnięciem zagadnienia może być zainteresowanych nawet kilkanaście tysięcy osób, wobec których ogłoszono tzw. upadłość konsumencką.

Sąd Najwyższy podzielając stanowisko pełnomocników o doniosłości rozważanego zagadnienia i jego wpływie nie tylko na przebieg postępowania upadłościowego, lecz również konsekwencje w wymiarze prawnym oraz społecznym postanowił przekazać rozstrzygane zagadnienie Sądowi Najwyższemu w poszerzonym składzie.

X JUBILEUSZOWY KONGRESI PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO INSO 2018

Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele oraz Adwokat i Doradca Restrukturyzacyjny Bartosz Magnowski wzięli udział w dn. 9 listopada 2018 roku w Warszawie w X JUBILEUSZOWYM KONGRESIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO INSO 2018 . Organizowany corocznie Kongres jest istotnym wydarzeniem dla praktyków i teoretyków prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w którym bierze udział zacne grono Prelegentów.

„ACURIA – Ocena sądownictwa w zakresie restrukturyzacji i działań upadłościowych: najlepsze praktyki, blokady i sposoby poprawy”

Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele miał przyjemność uczestniczyć w dn.26.10.2018 roku w projekcie i pouczającej konferencji w Lisbonie „ACURIA – Ocena sądownictwa w zakresie restrukturyzacji i działań upadłościowych: najlepsze praktyki, blokady i sposoby poprawy” z legendami restrukturyzacji – prof. Bob Wessels, sędzią Luciano Pazania , sędzią Fátima Reis Silva, Przewodniczącą Politechniki w Leirii Ana Conceição.