Adwokaci kancelarii TPG opublikowali artykuł pod tytułem „Emisja ratunkowa spółki publicznej”

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny http://kidr.pl/kwartalnik-doradca restrukturyzacyjny/poszczegolne-numery)(nr 15 1/2019) Bartosz Groele, adwokat oraz Partner w kancelarii TPG oraz Bartosz Magnowski adwokat w kancelarii TPG opublikowali artykuł pod tytułem „Emisja ratunkowa spółki publicznej”, w którym omawiają problematykę pozyskiwania finansowania dla restrukturyzacji publicznych spółek akcyjnych w drodze emisji akcji.

Spory w branży budowlanej – oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego względem naszego Klienta przez jednego z podwykonawców

W dniu 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez podwykonawcę względem naszego Klienta, będącego jedną z wiodących spółek występujących na terenie kraju w charakterze generalnego wykonawcy w branży budowlanej.

W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji Klienta reprezentował Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz Doradca Restrukturyzacyjny adwokat Bartosz Magnowski. Zgodnie z ustnymi motywami rozstrzygnięcia podanymi po ogłoszeniu postanowienia – Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez przedstawicieli kancelarii TPG, w ocenie których wniosek o ogłoszenie upadłości podlegał oddaleniu na podstawie art. 12a ustawy prawo upadłościowe, jako wniosek oparty na wierzytelności w całości spornej.

Zapadłe orzeczenie stanowi kolejny istotny element w linii orzeczniczej opowiadającej się przeciwko występującej w obrocie praktyce składania wniosków o ogłoszenie upadłości opartych na wierzytelnościach spornych. Wnioski takie w rzeczywistości często bywają niezasadnie wykorzystywane przez nierzetelnych kontrahentów do wywierania na danym podmiocie gospodarczym presji, ukierunkowanej na uzyskania zapłaty spornego roszczenia.

Znamy już uzasadnienie postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Sąd podzielił argumentację spółki dając prymat zasadom transparencji postępowania oraz zgodnej woli uczestników oraz uwzględnił m.in. podniesione zarzuty w zakresie:

– bezzasadnego stwierdzenia niedopuszczalności zmiany propozycji układowych w trybie głosowania z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli,

– pokrzywdzenia wierzycieli poprzez umorzenie postępowania sanacyjnego w sytuacji, gdy zarówno wierzyciele jak i dłużnik byli zainteresowani dalszym jego prowadzeniem,

– niedopuszczalności zastosowania przepisów o cofnięciu pozwu (per analogiam) do cofnięcia propozycji układowych przez dłużnika.

Tezy zawarte w postanowieniu znajdują wymiar uniwersalny, wpisując się do trwającej dyskusji nad ogólnym kształtem restrukturyzacji w Polsce.

Hawe Telekom – precedensowe i doniosłe orzeczenie

Na skutek zażalenia przygotowanego pod kierownictwem Partnera Kancelarii Adwokata Bartosza Groele  przez zespół Kancelarii TPG (adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Agnieszka Kunisz, r.pr. Wojciech Młocek) w dniu 15.01.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec spółki Hawe Telekom i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jest to bez wątpienia precedensowe i doniosłe orzeczenie, które może znacząco wpłynąć na całokształt praktyki orzeczniczej w sprawach restrukturyzacyjnych. Więcej szczegółów przekażemy po publikacji uzasadnienia postanowienia.