Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. poszukuje do pracy absolwenta prawa składającego wniosek o wpis na aplikację adwokacką lub radcowską lub aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. poszukuje do pracy absolwenta prawa składającego wniosek o wpis na aplikację adwokacką lub radcowską lub aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa spółek oraz procedury cywilnej i administracyjnej oraz dobra znajomość języka angielskiego.Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie aplikacji na adres kancelaria@tpg.net.pl w tytule umieszczając „rekrutacja aplikant/prawnik”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska („Kancelaria”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administratorem Twoich danych jest Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym kancelaria@tpg.net.pl lub ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres dwóch miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres jednego roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszczeń.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, doradcom pomagającym przy rekrutacji.

Adwokaci kancelarii TPG opublikowali artykuł pod tytułem „Emisja ratunkowa spółki publicznej”

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny http://kidr.pl/kwartalnik-doradca restrukturyzacyjny/poszczegolne-numery)(nr 15 1/2019) Bartosz Groele, adwokat oraz Partner w kancelarii TPG oraz Bartosz Magnowski adwokat w kancelarii TPG opublikowali artykuł pod tytułem „Emisja ratunkowa spółki publicznej”, w którym omawiają problematykę pozyskiwania finansowania dla restrukturyzacji publicznych spółek akcyjnych w drodze emisji akcji.

Spory w branży budowlanej – oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego względem naszego Klienta przez jednego z podwykonawców

W dniu 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez podwykonawcę względem naszego Klienta, będącego jedną z wiodących spółek występujących na terenie kraju w charakterze generalnego wykonawcy w branży budowlanej.

W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji Klienta reprezentował Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz Doradca Restrukturyzacyjny adwokat Bartosz Magnowski. Zgodnie z ustnymi motywami rozstrzygnięcia podanymi po ogłoszeniu postanowienia – Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez przedstawicieli kancelarii TPG, w ocenie których wniosek o ogłoszenie upadłości podlegał oddaleniu na podstawie art. 12a ustawy prawo upadłościowe, jako wniosek oparty na wierzytelności w całości spornej.

Zapadłe orzeczenie stanowi kolejny istotny element w linii orzeczniczej opowiadającej się przeciwko występującej w obrocie praktyce składania wniosków o ogłoszenie upadłości opartych na wierzytelnościach spornych. Wnioski takie w rzeczywistości często bywają niezasadnie wykorzystywane przez nierzetelnych kontrahentów do wywierania na danym podmiocie gospodarczym presji, ukierunkowanej na uzyskania zapłaty spornego roszczenia.

Znamy już uzasadnienie postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Sąd podzielił argumentację spółki dając prymat zasadom transparencji postępowania oraz zgodnej woli uczestników oraz uwzględnił m.in. podniesione zarzuty w zakresie:

– bezzasadnego stwierdzenia niedopuszczalności zmiany propozycji układowych w trybie głosowania z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli,

– pokrzywdzenia wierzycieli poprzez umorzenie postępowania sanacyjnego w sytuacji, gdy zarówno wierzyciele jak i dłużnik byli zainteresowani dalszym jego prowadzeniem,

– niedopuszczalności zastosowania przepisów o cofnięciu pozwu (per analogiam) do cofnięcia propozycji układowych przez dłużnika.

Tezy zawarte w postanowieniu znajdują wymiar uniwersalny, wpisując się do trwającej dyskusji nad ogólnym kształtem restrukturyzacji w Polsce.

Hawe Telekom – precedensowe i doniosłe orzeczenie

Na skutek zażalenia przygotowanego pod kierownictwem Partnera Kancelarii Adwokata Bartosza Groele  przez zespół Kancelarii TPG (adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Agnieszka Kunisz, r.pr. Wojciech Młocek) w dniu 15.01.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec spółki Hawe Telekom i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Jest to bez wątpienia precedensowe i doniosłe orzeczenie, które może znacząco wpłynąć na całokształt praktyki orzeczniczej w sprawach restrukturyzacyjnych. Więcej szczegółów przekażemy po publikacji uzasadnienia postanowienia.

UNCITRAL

W dniach 10-14 grudnia 2018 roku Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele reprezentuje Polskę z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 54 sesji V Grupy Roboczej UNCITRAL (Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego) w Wiedniu.

 

15 listopada 2018 r – posiedzenie jawne przed Sądem Najwyższym

 

W dniu 15 listopada 2018 r . Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz radca prawny Małgorzata Sawa uczestniczyli w posiedzeniu jawnym przed Sądem Najwyższym w przedmiocie pytania prawnego zadanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w związku z istotną wątpliwością towarzyszącą kwestii wspólności majątkowej małżeńskiej w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec tzw. konsumentów. W sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą III CPZ 59/18 Sąd Najwyższy rozważał, czy od­po­wied­nie sto­so­wa­nie prze­pi­su art. 124 ust. 1 usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we w po­stę­po­wa­niu wo­bec osób fi­zycz­nych nie­pro­wadzących dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej ozna­cza, iż z dniem ogło­sze­nia upa­dło­ści jed­ne­go z mał­żon­ków, je­że­li mał­żon­ko­wie po­zo­sta­wa­li w ustro­ju wspól­no­ści ma­jąt­ko­wej, ca­ły ma­ją­tek wspól­ny mał­żon­ków wcho­dzi do ma­sy upa­dło­ści, a je­go po­dział jest nie­do­pusz­czal­ny.

Pytanie prawne Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy sformułował w ramach postępowania upadłościowego X GUp 767/17, w którym osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej reprezentuje doradca restrukturyzacyjny Jarosław Mrożek, jednakże rozstrzygnięciem zagadnienia może być zainteresowanych nawet kilkanaście tysięcy osób, wobec których ogłoszono tzw. upadłość konsumencką.

Sąd Najwyższy podzielając stanowisko pełnomocników o doniosłości rozważanego zagadnienia i jego wpływie nie tylko na przebieg postępowania upadłościowego, lecz również konsekwencje w wymiarze prawnym oraz społecznym postanowił przekazać rozstrzygane zagadnienie Sądowi Najwyższemu w poszerzonym składzie.

X JUBILEUSZOWY KONGRESI PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO INSO 2018

Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele oraz Adwokat i Doradca Restrukturyzacyjny Bartosz Magnowski wzięli udział w dn. 9 listopada 2018 roku w Warszawie w X JUBILEUSZOWYM KONGRESIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO INSO 2018 . Organizowany corocznie Kongres jest istotnym wydarzeniem dla praktyków i teoretyków prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w którym bierze udział zacne grono Prelegentów.

„ACURIA – Ocena sądownictwa w zakresie restrukturyzacji i działań upadłościowych: najlepsze praktyki, blokady i sposoby poprawy”

Partner Kancelarii Adwokat Bartosz Groele miał przyjemność uczestniczyć w dn.26.10.2018 roku w projekcie i pouczającej konferencji w Lisbonie „ACURIA – Ocena sądownictwa w zakresie restrukturyzacji i działań upadłościowych: najlepsze praktyki, blokady i sposoby poprawy” z legendami restrukturyzacji – prof. Bob Wessels, sędzią Luciano Pazania , sędzią Fátima Reis Silva, Przewodniczącą Politechniki w Leirii Ana Conceição.